DISCLAIMER

פטור מאחריות

אתר זה משמש צד ג' המפנה לקוחות לחנויות המקוונות המוזכרות בעמודים השונים תמורת עמלה. מפעילי האתר אינם קשורים בשום צורה לחנויות לחנויות הספרים המוזכרות באתר ואינם חבים בשום אחריות כלפי הגולשים באתר זה והגולשים המועברים על ידי אתר זה לאתרי החנויות וזאת לגבי: כל תקלה או בעיה בתפעול אתר זה, תקלה או בעיה בתפעול אתרי החנויות השונות, כל בעיה בהזמנת וקבלת ההזמנה מאתרי החנויות, בעיות שונות בתשלום/זיכוי הנובעות מהזמנה באתרי החנויות וכיוצא בזה.